Consulting geologiczny i badania gologiczne


Laboratorium płytek cienkich

Badania geologiczne minerałów i skał oraz poszukiwanie i dokumentowanie zasobów naturalnych


płytki cienkie geologiczne
Preparatyka mikroskopowa do badań minerałów i skał w spolaryzowanym świetle przechodzącym i odbitym

Płytki cienkie do spolaryzowanego światła przechodzącego

Oferujemy profesjonalne płytki cienkie do obserwacji w spolaryzowanym świetle przechodzącym oraz odbitym minerałów i skał. Kompleksowa usługa obejmuje przycięcie skał, wykonanie preparatu cienkiego (około 30 mikrometrów) na szkiełku o wymiarach 28x48mm lub podobnym, przycieranie preparatu i polerowanie z użyciem zawiesin diamentowych.

Płytki cienkie do spolaryzowanego światła odbitego

Preparaty do badań mikroskopowych w świetle odbitym są dedykowane do badań minerałów nieprzezroczystych. Analiza petrograficzna minerałów kruszcowych dedykowana jest do badań złóż metali. W świetele odbitym analizowane są minerały siarczkowe, tlenki, arsenki, rodzimki itd... Możliwe jest przygotowanie kostek do analizy tylko w świetle odbitym. Ponadto płytki cienkie do analiz w mikrosondzie elektronowej najlepiej by były nieco grubsze niż płytki cienkie do badań w świetle przechodzącym, to z uwagi na głębokość przenikania wiązki elektronów w analizowanym preparacie.

Zapytaj się o indywidualną cenę preparatyki tylko dla Ciebie: piotrk@abcahead.com.pl

 1. Cennik preparatów 2020
 2. Galeria (w trakcie budowy)

poszukiwanie złóż złota
Poszukiwanie, dokumentowanie złóż metali

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy przy poszukiwaniach i dokumentacji złóż polimetalicznych oraz złóż złota jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom nie tylko pomoc przy opracowaniu skutecznego planu oraz budżetu ale także wskazać obszary prospekcyjne oraz skutecznie rozpoznać zasoby. Doświadczenie terenowe oraz techniczne umożliwia skuteczny dozór prac lub sprawdzenie dotychczasowych wyników i okreslenie dalszych kierunków rozwoju.

Materiały dla inwestorów oraz propozycje obszarów poszukiwań

W obecnym czasie jesteśmy gotowi zaoferować szereg obszarów które posiadaja duże perspektywy na odkrycie nowych zasobów złóż złota, miedzi, cynku i ołowiu oraz srebra. Ponadto posiadamy ofertę dogodną lokalizację na udokumentowanie złóż ziem rzadkich. Obszary poszukiwań znajdują się zarówno w Polsce jak w Azji południowo-wschodniej, Kazachstanie i Mongolii. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.

opis petrograficzny skał
Analiza petrograficzna skał - opis petrograficzny i mineralogiczny skał

Do przygotowanych płytek cienkich skał oferujemy w pakiecie opis petrograficzno mineralogiczny skał zgodnie z normą PN-EN 12407:2010 w wersji polskiej lub w wersji angielskiej. Opis petrograficzny skał zawiera makroskopowe obserwacje jak i mikroskopowe obserwacje płytek cienkich, opis obserwacji w spolaryzowanym świetele przechodzącycm oraz spolaryzowanym świetle odbitym, opis mikrostruktur, uwagi na temat mikro-spękań, uwagi na temat porowatości, uwagi na teamt degradacji skały. Na podstawie skałdu petrograficznego skał osadowych, magmowych lub metamorficznych ustalana jest nazwa skały zgodna z diagramami petrograficznycmi dla każdego z litotypu. Ponadto załączamy dokumentację fotograficzną z pod mikroskopou optycznego, a w szczególnych wypadkach z użyciem mikroskopu elektronowego.

analiza petrograficzna kruszyw
Analiza petrograficzna kruszyw

Analiza petrograficzna kruszyw opiera się na próbkach kruszyw pobranych z normą PN-EN 932-1 oraz następnie zmniejszone z normą PN-EN 932-2. Preparaty płytek cienkich są poddane analizie petrograficznej wykonanej z normą PN-EN-932-3, analiza petrograficzna wykoanan jest przez doświadczonego geologa petrografa. Płytki cienkie do obserwacji w spolaryzowanym świetle przechodzącym przygotowane są po zatopieniu materiału geologicznego w żywicy epoksydowej. Po utwardzeniu oraz naklejeniu na szkiełko podstawowe o wymiarach 48x28mm, preparat zostaje odcięty i zcieniony do grubości 30 mikrometrów z dokładnością do 2 mikrometrów. Płytka cienka na życzenie klienta może być wypolerowana by następnie była poddana analizie petrograficznej w świetle przechodzącym oraz odbitym. Kożyścią dla analizy petrograficznej kruszyw jest analiza minerłów siarczkowych, które obok minerałów potencjalnie reagujących (alkalia-krzemionka) także są minerałami ulegającymi reakcjom wietrzenia lub przemiany chemicznej. Do analizy petrograficznje wykonywana jest dokumentacja mikrofotograficzna z opisem.

Usługa przygotowania płytek cienkich do analizy petrograficznej - 100 zł netto/sztuka

analiza petrograficzna obiektów kaminnych
Analiza petrograficzna dla rekonstrukcji obiektów kaminnych

Analiza petrograficzna obiektów wykonanyc z kamienia pozwala na precyzyjny dobór uzupełnień kamienia naturalnego pod względem skałdu mineralnego. Od wieków równolegle z funkcją ochronną i użytkową kamień wykorzystywany był w celach dekoracyjnych, czego przykładem są niezliczone, powstałe w różnym czasie rzeźby i bogato zdobione obiekty architektoniczne, szczególnie obiekty sakralne, a także drobna kamienna galanteria, ozdoby i biżuteria. Obiekty te z czasem uslegają zniszczeniu, zużyciu lub poddają się procesom wietrzenia. Ubytki w kamieniu mogą być z powodzeniem uzupełniane podobnym materiałem w celu dobrania odpowiedniego kamienia sugeruje się przeprowadzenia analizy petrograficznej w celu oceny składu mineralnego skał potrzebynych do uzupełnienia oraz rozopznania typów skał skadających się na budowlę.

Analiza "AGA" dla wykluczenia podatności marmurów i wapienia na wyginanie

Analiza petrograficzna AGA jest dedykowana do rozpoznawania podatności kamienia naturalnego na wyginanie w trakcie użytkowania jako fasady budynków.

Usługa przygotowania płytek cienkich do analizy petrograficznej - 100 zł netto/sztuka + 150 zł netto wykonanie analizy AGA.

analiza petrograficzna minerałów
Analiza petrograficzna minerałów złożowych - w spolaryzowanym świetle odbitym

Analiza petrograficzna skał lub szlichów zawierających minerały ciemne (nie przezroczyste) skałda się z wykonania preparatyki do analizy w spolaryzowanym świetle odbitym. Analiza petrograficzna obejmuje rozpoznanie minerałów, opis mikrotekstur oraz mikrostruktur, relacji między minerałami oraz statystyczne obliczenie średniej procentowej zawartości skałdników. Asocjacje minerałów wskazują na środowisko krystalizacji (precypitacji) oraz sugerują temperaturę powstania skałdników mineralnych. Ponadto na podstawie analizy petrograficznej można śledzić przebieg mineralizacji i starać się odnalzeźć prawidłowości w rozkładzie minerałów w przestrzeni, dzięki analizie petrograficznej można wskazać nowe kierunki badań lub wyznaczać obszary perspektywiczne do dalszego rozpoznania w zakresie poszukiwań złóż metali. Analiza obejmuje pobranie próbek, opis makroskopowy, dokumentację fotogrficzną, wykonanie płytek cienkich, analizę w świetle odbitym, dokumentacje mikrofotogrficzną oraz raport.

Usługa przygotowania płytek cienkich do analizy petrograficznej - 100 zł netto/sztuka

rozpoznawanie meteorytów
Meteoryty

Dla miłośników poszukiwań meteorytów posiadamy specjalną ofertę obejmującą przygotowanie preparatu płytki cienkiej z "okazu lub znaleziska", płytka cienka jest wykonana do obserwacji zarówno w spolaryzowanym świetle przechodzącym oraz odbitym, opis petrograficzny z uwzględnieniem wszelkich cech i minerałów typowych dla meteorytów. Po stwierdzeniu możiwości wystąpienia cech typowych dla meteorytów pakiet badań może być rozszerzony o badania z udziałem mikroskopu skaningowego a następnię przy udziale mikrosądy rentgenowskiej w celu dokładnego przeanalizowania skałdu chemicznego minerałó w mikroobszarze. Pakiet ten jest opcjonalnie rozszerzany w zależności od wyników badań petrograficznych poszczególnych etapów oraz ustalonego budżetu.

badania geologiczne
BADANIA GEOLOGICZNE

Oprócz badań geologicznych w terenie nasza firma posiada doświadczenie i wykonuje rozdzielanie minerałów ciężkich w cieczach ciężkich. Rozdzielone frakcje ciężkie mogą być użyte do analizy petrograficznej pod mikroskopem polaryzacyjnym z wykorzystaniem płytek cienkich geologicznych.

badania geologiczne w terenie
BADANIA GEOLOGICZNE w terenie

Badania geologiczne terenowe wykorzystywane są w celach poszukiwań złóż surowców naturalnych. W ofercie posiadamy badania geologiczne z zakresu poszukiwań oraz dokumentacji złóż metali oraz surowców skalnych. Nasza firma posiada doświadczenie w prowadzeniu badań geologicznych począwszy od projektowania i redagowania koncesji poszukiwawczych i rozpoznawczych, wskazywanie targetów poszukiwawczych, projektowanie siatek badawczych, projektowanie wkopów, otowrów wiertniczych, jak i badań geologicznych tj. pobieranie próebk gruntowych, pobieranie próbek bruzdowych, rozpoznanie próbkami skalnymi, mapping geologiczny, mapping zmian wtórnych skał, wykonywanie analiz petrograficzncyh, wykonywanie modeli geologicznych, nadzór nad wierceniami, opróbowanie i opis rdzeni wiertniczych.

Doświadczenie w poszukiwaniu złóż złota, miedzi, cynku i ołowiu

Krótka Historia

Firma ABC A HED została założona w 2009 roku jako firma doradztwa geologicznego. Realizując wiele projektów geologicznych przygotowywaliśmy badania mikroskopowe, analizy statystyczne oraz projekty poszukiwawcze i rozpoznawcze za rudami polimetalicznymi w kraju i za granicą. Od 2012 roku produkujemy i sprzedajemy płytki cienkie i nasze usługi polskim oraz unijnym instytucjom badawczym.

Od 2011 roku jako lider zespołu geologicznego w jednej z firm poszukiwawczych geologicznych w Polsce, zdobyłem doświadczenie w prowadzeniu projektów poszukiwawczych złóż rud polimetalicznych w Polsce, przygotowując licencje na poszukiwania rud polimetalicznych w Polsce i w Laosie.


Laboratorium preparatyki badawczej

W laboratorium płytek cienkich przygotowywane są najwyższej jakości mikroskopowe preparaty badawcze. Potrafimy przygotować preparaty badawcze zakryte o standardowych i nie standardowych wymiarach, ponadto preparaty polerowane, kostki polerowane, preparaty nasypowe oraz inne preparaty badawcze na zamówienie klienta.

Badania Geologiczne

Frima ABC A HEAD oferuje szeroki wachlarz badań geologicznych, począwszy od badań terenowych, prowadzenia i nadzoru pozukiwań geologicznych, profilowania rdzeni wiertniczych, wykonania ekspertyz składu mineralnego próbek skał, wykonania raportów badawczych, projektó poszukiwawczych oraz koncesji poszukiwawczych i rozpoznawczychze szczególnym uwzględnieniem surowców metalicznych i podstawowych.

Ponadto firma wykonuje opisy preparatyki badawczej do dokumentacji geologicznej oraz ekspertyzy geologiczne w zakresie petrografii skał oraz architektury.

Więcej

Misja Firmy

Misją firmy jest dopasowanie usŁug z zakresu geologii do potrzeb klienta, komercjalizacjĘ osiĄgniĘĆ naukowych w dziedzinie poszukiwaŃ złóz, tworzenie nowych narzędzi badawczych oraz optymalizację zasobów finansowych w projektach geologicznych

ponadto firma dostarcza wysokiej jakoŚci preparatykę badawczą dla naukowców, firm badawczych, firm poszukiwawczych oraz konsultantów


a
Koncesje/Poszukiwanie i rozpoznanie złóż metali.

Polska jest państwem bogatym w surowce naturalne zarówno energetyczne, chemiczne jak i metaliczne. Oprócz węgla kamiennego, węla brunatnego, rud miedzi, srebra, cynku i ołowiu oraz soli kamiennej i potasowej, nadal w obrębie kraju istnieje duży potencjał do poszukiwań rud polimetalicznych. Zobacz propozycje dla potencjalnych investorów.

a
Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

Prace poszukiwawcze to nie tylko idea, kreatywność oraz doświadczenie ale także efektywne wykorzystanie zasobów inwestora. Zatem prace poszukiwawcze można prowadzić klasycznym stylem lub zoptymalizowanym do potrzeb klienta.

More Info


kontakt / contact us

W sprawie wykonania geologicznych płytek cienkich proszę o przesłanie próbek geologicznych na adres podany poniżej. Próbki powinny posiadać opis oraz zawierać oznaczone miejsca cięcia lub powierzchnie z której wykonany ma być preparat badawczy.

 • Adres / address
  03-536 Warszawa,
  ul. Kołowa 46/11 Poland
  05-300 Mińsk Mazowiecki
  ul. Łupińskiego 1/11
 • Telefon / Give us call
  Mobile:
  +48 507 462 092
  Mobile 2:
 • Wyślij wiadomość / Send us a message:
  piotrk@abcahead.com.pl