Geological consulting & research

(Consulting geologiczny i badania gologiczne)


Thin sections Lab

(laboratorium płytek cienkich)

THIN SECTION PREPARATION

(GEOLOGICZNE PREPARATY MIKROSKOPOWE)

One of the most important geological research method is thin sections analysis. To reach the best results from thin sections analysis it to have high quality of thin sections. Our company are producing high quality of thin sections which are dedicated for microprobe analysis or microscope observations in transmited or reflected light.

To send Your geological samples, please use the address below and add the cover letter with information about the deadline and other info about cutting or surface for thin section production.

Address for sending the samples: ul. Kolowa 46/11, 03-536 Warszawa, Poland

For any question please use mobile or email in bottom of website.

The price cataloque - 2019

GALLERY

More info


THE GEOLOGICAL CONSULTING AND RESEARCH

(CONSULTING GEOLOGICZNY I BADANIA GEOLOGICZNE)

For geological consulting we are able to offer support of all geological works:

Who we are / Kim jesteśmy

Firma ABC A HED została założona w 2009 roku jako firma doradztwa geologicznego. Realizując wiele projektów geologicznych przygotowywaliśmy badania mikroskopowe, analizy statystyczne oraz projekty poszukiwawcze i rozpoznawcze za rudami polimetalicznymi w kraju i za granicą. Od 2012 roku produkujemy i sprzedajemy płytki cienkie i nasze usługi polskim oraz unijnym instytucjom badawczym.

Od 2011 roku jako lider zespołu geologicznego w jednej z firm poszukiwawczych geologicznych w Polsce, zdobyłem doświadczenie w prowadzeniu projektów poszukiwawczych złóż rud polimetalicznych w Polsce, przygotowując licencje na poszukiwania rud polimetalicznych w Polsce i w Laosie.

The ABC A HED company has been founded in 2009 as a geology consulting company. While realizing many geological projects we were preparing the microprobe, microscope and statistical analysis from core material and thin sections form hundreds of archival boreholes in Poland. Since 2012 we are selling our thin secctions products and services to Polish research institutions and Europenian Union.

Since 2011 as a leader of geology team in one of geology prospecting exploration company in Poland I have gained experience in conducting exploration projects for polymetallic ore deposits in poland, preparing licences for polimetalic ore prospecting and exploration in the poland and Laso country.


Laboratorium płytek cienkich / The thin section lab

W laboratorium płytek cienkich przygotowywane są najwyższej jakości mikroskopowe preparaty badawcze. Potrafimy przygotować preparaty badawcze zakryte o standardowych i nie standardowych wymiarach, ponadto preparaty polerowane, kostki polerowane, preparaty nasypowe oraz inne preparaty badawcze na zamówienie klienta.

In the thin section laboratory we are able to prepare high quality regular and polished thin section for transmited and reflected light polarized microscope observations. The size and thickness of thin sections are depends from the customer order. The regular thin sections with glass cover have 30 micrometers of thickness, the polished thin sections dedicated for microprobe EPMA tests should have about 50 micrometers. We are using the dimonds liquids to to achieve the best effect of polishing.

Badania geologiczne / the geological research

Frima ABC A HEAD oferuje szeroki wachlarz badań geologicznych, począwszy od badań terenowych, prowadzenia i nadzoru pozukiwań geologicznych, profilowania rdzeni wiertniczych, wykonania ekspertyz składu mineralnego próbek skał, wykonania raportów badawczych, projektó poszukiwawczych oraz koncesji poszukiwawczych i rozpoznawczychze szczególnym uwzględnieniem surowców metalicznych i podstawowych.

Ponadto firma wykonuje opisy preparatyki badawczej do dokumentacji geologicznej oraz ekspertyzy geologiczne w zakresie petrografii skał oraz architektury.

The ABC A HEAD company offer the wide range of service, starting from field exploration and prospection, conducting and monitoring geological exploration, logging of drill cores, collection the geological samples, preparing expert reports of the mineral composition of rock samples, preparing the research reports, develop of exploration projects and exploration and recognition licenses, with particular reference to metallic and basic raw materials.

In addition, the company performs descriptions of research preparation for geological documentation and geological expertise in the field of petrography of rocks and architecture.

More Info

Misja Firmy / Mission

MisjĄ firmy jest dopasowanie usŁug z zakresu geologii do potrzeb klienta, komercjalizacjĘ osiĄgniĘĆ naukowych w dziedzinie poszukiwaŃ zŁÓz, tworzenie nowych narzĘdzi badawczych oraz optymalizacjĘ zasobÓw finansowych w projektach geologicznych

ponadto firma dostarcza wysokiej jakoŚci preparatykĘ badawczĄ dla naukowcÓw, firm badawczych, firm poszukiwawczych oraz konsultantÓw

The mission of the company is to match geology services to customer needs, commercialize scientific achievements in the field of exploration of deposits, create new research tools and optimize financial resources in geological projects

in addition, the company provides high-quality research preparation for scientists, research companies, exploration companies and consultants


a
Koncesje poszukiwawcze metali w polsce / the metals prospection licence in poland

Polska jest państwem bogatym w surowce naturalne zarówno energetyczne, chemiczne jak i metaliczne. Oprócz węgla kamiennego, węla brunatnego, rud miedzi, srebra, cynku i ołowiu oraz soli kamiennej i potasowej, nadal w obrębie kraju istnieje duży potencjał do poszukiwań rud polimetalicznych. Zobacz propozycje dla potencjalnych investorów.

Poland is rich country with natural resources like coal, copper, silver, lead and zinc ore, potassium salts and rock salts. In Poland there is still high potential for discovery of new polimetalic deposits. Lets see the oportunities for potential investors.

a
Prace poszukiwawcze w terenie / the field prospection

Prace poszukiwawcze to nie tylko idea, kreatywność oraz doświadczenie ale także efektywne wykorzystanie zasobów inwestora. Zatem prace poszukiwawcze można prowadzić klasycznym stylem lub zoptymalizowanym do potrzeb klienta.

The prospecting and exploration it is not only the idea, creativity and experience but also effective use of the investor's resources. Therefore, prospection work can be carried out in a classic style or optimized to the client's needs.

More Info

Ostatnie projekty / Recent projectskontakt / contact us

W sprawie wykonania geologicznych płytek cienkich proszę o przesłanie próbek geologicznych na adres podany poniżej. Próbki powinny posiadać opis oraz zawierać oznaczone miejsca cięcia lub powierzchnie z której wykonany ma być preparat badawczy.

The geological samples for thin sections You can send using the address below. The samples should to be signed with numbers or have other description moreover they should to have marked the surface of cutting or the surface of the thin section.